Beleid en financiën

Om de doelstelling van de vereniging – het behoud en beheer van maalvaardige windmolens in de Zaanstreek en het vergroten van de kennis over en liefde voor de molens – te dienen heeft de vereniging beleid opgesteld. Het beleid van de vereniging is opgeschreven in het beleidsplan De nieuwe visie van De Zaansche Molen.

In de verenigingsstatuten staat de werkwijze van de vereniging beschreven. Naast de statuten heeft de vereniging een huishoudelijk reglement opgesteld, waarin meer praktische zaken zijn uitgewerkt. De vereniging gebruikt de Governance Code Cultuur actief, de uitwerking hiervan is opgenomen in het huishoudelijk reglement.

Verantwoording
Het bestuur van de vereniging legt jaarlijks verantwoording af over de activiteiten in het afgelopen jaar. Dit gebeurt in de Algemene Ledenvergadering van mei, waar het jaarverslag en de jaarrekening worden besproken. Hieronder zijn de door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurde jaarverslag en jaarrekening over 2019 weergegeven.

Huishoudelijk reglement

Statuten DZM

Publicatieplicht ANBI algemeen