Beleid en financiën

Om de doelstelling van de vereniging – het behoud en beheer van maalvaardige windmolens in de Zaanstreek en het vergroten van de kennis over en liefde voor de molens – te dienen heeft de vereniging beleid opgesteld. Het beleid van de vereniging is opgeschreven in het beleidsplan De nieuwe visie van De Zaansche Molen.

In de verenigingsstatuten staat de werkwijze van de vereniging beschreven. Naast de statuten heeft de vereniging een huishoudelijk reglement opgesteld, waarin meer praktische zaken zijn uitgewerkt. De vereniging gebruikt de Governance Code Cultuur actief, de uitwerking hiervan is opgenomen in de statuten en in de reglementen van de Raad van Toezicht en het Bestuursreglement.

Verantwoording

De organisatie van De Zaansche Molen kent een bestuur met een Raad van Toezicht (RvT) model. De organisatiestructuur is hiermee in lijn met wet- en regelgeving en de Governance Code Cultuur. Naast de vereniging is er ook een stichting De Wind Molen Compagnie, waarbinnen met name de exploitatie van de molens wordt uitgevoerd. De vereniging De Zaansche Molen en de stichting Wind Molen Compagnie zijn losstaande entiteiten die samenvallen onder een personele unie. Hiermee ontstaat een structuur waarbij aansturing door één directeur-bestuurder mogelijk wordt.

Het bestuur van de vereniging legt jaarlijks verantwoording af over de activiteiten in het afgelopen jaar. De Raad van Toezicht houdt actief toezicht hierop en controleert de bestuurder, en draagt het advies voor aan de algemene ledenraad (ALV). Dit gebeurt in de ALV van mei, waar het jaarverslag en de jaarrekening worden besproken en goedgekeurd.
Tevens is het bestuur verantwoordelijk voor het opstellen van de jaar-, beleidsplannen en begroting. Ook hier adviseert en houdt de RvT toezicht op dit proces en biedt deze plannen en begroting aan in de ALV van november.

Hieronder zijn de door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurde jaarverslag en jaarrekening weergegeven van de vereniging De Zaansche Molen:
Jaarverslag 2019 en jaarrekening 2019
Jaarverslag 2020 en jaarrekening 2020
Jaarverslag 2021 en jaarrekening 2021
Jaarverslag 2022 en jaarrekening 2022

Publicatieplicht ANBI algemeen